بخش پیشین

پیشین یکی از بخشهای شهرستان  راسک است. پیشین در ۸ کیلومتری مرز پاکستان قرار دارد و سدی نیز به نام سد پیشیندر چند کیلومتریآن ساخته شده است.

بخش پیشین از توابع شهرستان راسک به دلیل شرایط آب وهوایی خاص اولین نقطه از کشور است کاشت وبرداشت محصول گندم در آن انجام می‌شود

بیشترین فعالیت مردم پیشین کشاورزی و باغداری میباشدو عده‌ای از مردم در بازارچه مرزی پیشین در امر صادرات و واردات فعالیت دارند

نزدیکی مرز پیشین با بندر کراچی می تواند نقش اساسی در صادرات و واردات کالا بین دو کشور ایران و پاکستان ایفا کند.

 

.

  

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱:۲۳

معرفی بخشدار پیشین

05437145556

شهر پیشین فلکه کوزه خیابان دانش


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۱:۲۲